06 mm


1000 6mm Rainbow Beads

1000 6mm Rainbow Beads

$6.50

1005 6mm Matt Beads

1005 6mm Matt Beads

$8.90

1016 6mm Matt Beads

1016 6mm Matt Beads

$8.90

1016 6mm Rainbow Beads

1016 6mm Rainbow Beads

$6.60

1085 6mm Glass Hawaiin Beads

1085 6mm Glass Hawaiin Beads

$10.50

1985 6mm Matt Beads

1985 6mm Matt Beads

$8.90

2350 6mm Matt Glass Beads

2350 6mm Matt Glass Beads

$9.00

4295 6mm Matt Beads

4295 6mm Matt Beads

$8.90

4985 6mm Matt Beads

4985 6mm Matt Beads

$9.00

5560 6mm Matt Glass Beads

5560 6mm Matt Glass Beads

$9.00

5566 6mm Rainbow Beads

5566 6mm Rainbow Beads

$6.60

5765 8mm x 10mm Cube

5765 8mm x 10mm Cube

$7.00

5845 - 6mm Rainbow Beads

5845 - 6mm Rainbow Beads

$6.50

6660 - 6mm Matt Beads

6660 - 6mm Matt Beads

$8.90

6660 - 6mm Rainbow Beads

6660 - 6mm Rainbow Beads

$6.50

6785 6mm Hawaiian Beads

6785 6mm Hawaiian Beads

$10.30

7080 6mm Matt Glass

7080 6mm Matt Glass

$9.00

8320 6mm Matt Beads

8320 6mm Matt Beads

$9.00

8375 6mm Matt Glass Beads

8375 6mm Matt Glass Beads

$9.00

8375 6mm Rainbow Beads

8375 6mm Rainbow Beads

$6.50

8580 6mm Matt Beads

8580 6mm Matt Beads

$8.90

8580 6mm Rainbow Beads

8580 6mm Rainbow Beads

$6.50

9380 6mm Beads - Gutterman

9380 6mm Beads - Gutterman

$9.50

9626 6mm Rainbow Beads

9626 6mm Rainbow Beads

$6.50

9940 6mm Matt Glass Beads

9940 6mm Matt Glass Beads

$9.00